Organisatie

Stichting Nieuw en Meer

Het economische eigendom van het terrein en de opstallen is in handen van de Stichting Nieuw en Meer.
De stichting is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het complex. Haar bestuur telt negen leden, waarvan vijf externe leden en vier interne leden c.q. huurders Nieuw en Meer terrein. Deze vier interne bestuursleden worden benoemd op voordracht van de huurdersvereniging Niks Minder.
De externe bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf. Deze bestuursleden worden gezocht buiten Nieuw en Meer en benoemd op grond van hun deskundigheid op het gebied van technisch bouwbeheer dan wel juridische of financiële expertise en dragen de kunsten een warm hart toe. Omwille van de nodige onafhankelijkheid vormen ze een meerderheid binnen het bestuur.
Het belangrijkste doel van de Stichting is de verhuur van betaalbare ateliers en bedrijfsruimten aan kunstenaars en aanverwante kleine bedrijven. Daarnaast stimuleert de Stichting het beheer en onderhoud van het complex op basis van zelfwerkzaamheid van de leden.

Contact

stichting@nieuwenmeer.nl

 

Vereniging Niks Minder

De Vereniging Niks Minder behartigt de belangen van de huurders.  De voornaamste doelen van de vereniging zijn:
Het bevorderen van de betrokkenheid van de huurders bij het beheer van het complex; Het streven naar een gevarieerd gebruik van het complex; Het bevorderen van het milieu-, sociaal-, en cultureel- vriendelijk karakter van het complex.
Lid van de vereniging is iedereen die een huurcontract heeft afgesloten met de Stichting Nieuw en Meer. Daarmee heeft ieder lid automatisch een stem in de Algemene Leden Vergadering van de vereniging. Het bestuur van de vereniging wordt door de Algemene Vergadering benoemd en bestuursleden uit hun midden gekozen. De beheerstaken van toewijzingscommissie en de publiciteit vallen direct onder verantwoordelijkheid van de vereniging.

Contact

vereniging@nieuwenmeer.nl

 

Commissies / werkgroepen

Voor het reilen en zeilen zijn er op het Nieuw en Meer terrein verschillende commissies werkzaam. De Bouwcommissie, de Terreincommissie, de Toewijzingscommissie, financiële commissie en de PR-commissie. Daarnaast zijn er werkgroepen, al of niet tijdelijk ; het Lab NM dat met name gericht is op de ecologische zaken zoals tuinen en eetbaar bos en het Energie Team dat zich bezighoud met zonne-, en windenergie.

Stichting Kunstuitingen Nieuw en Meer

Stichting Kunstuitingen Nieuw en Meer stimuleert kunstenaars van ateliercomplex Nieuw en Meer en daarbuiten tot het aangaan van kunst(-educatie)projecten en manifestaties in en om het Nieuw en Meer-complex. Zij begeleidt deze projecten en zorgt voor de zakelijke afwikkeling ervan. De stichting werkt aan naamsbekendheid van het complex. Kernwaarden: professionaliteit, kwaliteit, creatief, verantwoordelijkheid voor de omgeving, maatschappelijk betrokken. Deze missie wordt uitgevoerd op basis van drie pijlers: kunst (waaronder beeldende kunst, vormgeving, theater, muziek, kunstnijverheid), ecologie en geschiedenis.

Door het beschikbaar stellen van aanjaaggeld voor het ontwikkelen en uitvoeren van kunstprojecten creëert stichting Kunstuitingen kansen voor de kunstenaars. De stichting stimuleert kunstenaars op het Nieuw-en-Meer-complex en daarbuiten maar neemt ook zelf initiatief. Alle projecten moeten bijdragen aan de ontwikkeling en bekendheid van het terrein als geheel.

Contactpersoon: Hans Scholten, kunstuitingen@nieuwenmeer.nl

 Association ‘Niks Minder’

The association ‘Niks Minder’ promotes the interests of tenants. The main objectives of the association are: Promoting the involvement of tenants in the management of the complex; The pursuit of a varied uses of the complex; Promoting the environmental, social , and cultural- friendly character of the complex.

Member of the association is anyone who has signed a contract with the Foundation “Nieuw en Meer’. Thereby automatically each member has one vote in the General Assembly of the association. The board of the association is appointed by the General Assembly and Board members are elected from among them. The management tasks of award

Contact

vereniging@nieuwenmeer.nl