Structuurschets N&M

24|09|07 – 26|09|07

Op 24, 25 en 26 september 2007 wordt tijdens een workshop gewerkt aan een Structuurschets Nieuw en Meer door studenten TU Delft onder supervisie van Arjan Karssen en Klaas Schotanus.

De structuurschets gaat in op:

 • Een beter gebruik en ontsluiting van het huidige terrein mogelijk maken. Wat betreft het gebruik, zijn ‘parkeren’ en ‘opslag van kunstwerken’ belangrijke issues
 • Ruimte vrij maken voor manifestaties en ontmoetingsplekken in de buitenlucht
 • Gebruiks- en inrichtingsvoorstellen voor de gebieden die nu worden aangeduid als ‘voorterrein’ en ‘achterterrein’
 • Onderzoeken of het mogelijk is om in dergelijke kleine gebieden een zelfstandig padensysteem in te voegen.
 • Openheid en oriëntatie van ateliers/werkruimten in gebouwen op de omliggende openbare ruimte (relatie(s) binnen-buiten).
 • Mogelijkheden bestaande bouw uitbreiden / herinrichten
 • Inpassing van (collectieve) ontmoetingsruimten
 • Ruimte vrij maken voor manifestaties en kunstwerken in de buitenlucht
 • Hogere ecologische waarden van het terrein stimuleren
 • Bebouwingsmogelijkheden scheppen voor experimentele en nieuwe vormen voor ateliers
 • Mogelijk meer gebruik maken van het water van de Haarlemmerringvaart (passanten) en de Nieuwe Meer

Op initiatief van Knooppunt Nieuwe Meer zijn er sinds 2005 discussiebijeenkomsten en workshops georganiseerd op het terrein van Nieuw en Meer teneinde aan de gebruikers van het terrein een toekomstvisie te ontlokken. Al deze bijeenkomsten en denkexercities hebben allereerst geleid tot een set randvoorwaarden waarbinnen nagedacht wordt over de toekomst. Daarnaast zijn enkele ideeën al verder uitgewerkt. Zo wordt er nagedacht over een manier om kennis te maken met de omliggende bedrijven, instellingen en bewoners om met hen van gedachten te wisselen over onze gezamenlijke toekomst in dit gebied. Uitgangspunt daarbij is het toekomstperspectief tot 2041, het jaar waarin ons erfpachtcontract met de Gemeente Amsterdam officieel afloopt.

Onze buurt (A4, Zuidas, Schiphol) kenmerkt zich door zeer grote economische belangen en bijbehorende bouwontwikkelingen, maar bevat ook belangrijke natuur- en ecologische gebieden waaronder de Nieuwe Meer en het aangrenzende Amsterdamse Bos. Ook het terrein zelf, is van ecologische waarde en ook als zodanig erkend door Landschap Noord-Holland. Als kunstenaarscomplex behoren we substantieel tot de Creatieve Stad van Amsterdam en beschouwen we ons zelf als een belangrijke partij in deze dynamische buurt.

Concrete acties zoals het jezelf profileren in je omgeving of het kunnen plegen van nieuwbouw moet ons inziens wel passen binnen een helder (en enthousiasmerend) beeld hoe de ruimtelijke structuur en het gebruik er volgens ons op middellange termijn zal uitzien. Je zal intern en voor de ‘buitenwereld’ een duidelijk beeld moeten kunnen presenteren over hoe de ruimtelijke structuur en het gebruik zullen zijn. Hiervoor zal het terrein grondig geanalyseerd moeten worden en zijn richting- gevende uitspraken nodig over mogelijke aanpassingen van de hoofdstructuur in relatie tot de beleving, de gebruiksmogelijkheden en het beheer. Uiteraard wordt ook gebruik gemaakt van de vele informatie die er al is.