History

EN | NL

Magazijn voor Bijzondere opkomst

Het Nieuw en Meer terrein aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer deed oorspronkelijk dienst als wapen-, en munitieopslagplaats van Rijksdomeinen. De eerste gebouwen dateren uit 1918 en maakten onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam, waar het bekend is onder de naam Magazijn voor Bijzondere opkomst.

Nog tot begin jaren tachtig was het terrein in gebruik van Defensie. Na de laatste conflicten in toen nog Nederlands Nieuw Guinea in 1962 raakte de militaire opslag in onbruik.

Kraak

Op 25 juni 1988 werd, geheel toevallig op het moment dat Marco van Basten Nederland in collectieve vervoering bracht, het terrein aan de Oude Haagseweg aan de uiterste zuidwestrand van Amsterdam door een groep kunstenaars en activisten uit het – met ontruiming bedreigde Amsterdamse Conradstraat-complex – gekraakt. Lees meer over Conradstraat 11.

Op 10 augustus 1988, anderhalve maand na de kraak, werd de Stichting Nieuw en Meer opgericht waarmee de weg naar legalisatie werd ingeslagen. De toetreding van de toenmalige Rijksbouwmeester Prof. Ir. Kees Rijnboutt als voorzitter van het eerste bestuur van Stichting Nieuw en Meer was van niet gering belang wat betreft de maatschappelijke acceptatie van het kraakcomplex en de ontwikkeling tot legalisatie van het terrein.

Nieuwe bestemming

De formele legalisatie in 1991, het erfpachtcontract tussen de Stichting Nieuw en Meer en de Gemeente Amsterdam betekende het startpunt van omvangrijke verbouwingen. Met name de twee grote magazijngebouwen met een totaal leeg vloeroppervlakte van 7200 m2 moesten worden getransformeerd tot ruim 80 kleinere individueel toegankelijke casco ateliers. De bouwbegeleiding lag in handen van Casa Architecten (Hein de Haan). Een groot deel van de werkzaamheden werd door de huurders zelf uitgevoerd. De oprichting van de Vereniging huurdersbelangen ‘Niks Minder’ op 24 juni 1991 was het formele eindpunt van het proces naar legalisatie van de voormalige kraakpanden. De Vereniging behartigt de belangen van de huurders

Gro

Groepsfoto van de toenmalige kunstenaars en gebruikers van het complex ca 1990.

boekje_nenm_02

Bekijk overzicht 2 jaar Nieuw en Meer: 26 juni ’88 – mei 1990

Military warehouses

Originally the Nieuw en Meer complex was a weapons and ammunition depot of Defense. The first buildings date from 1918 and were part of the Defence Line of Amsterdam. Until the early eighties of the 20th century the site was in use of Defense. After the last conflict in 1962 in, at that time, ‘Dutch New Guinea’, the military stores fell into disuse.

Squat

On June 25, 1988, when Marco van Basten caused a collective ecstasy in the Netherlands, the buildings at Oude Haagseweg 51 at the outskirt of Amsterdam, were squatted by a group of artists an activists from the squat at Conradstraat 11. Read more about Conradstraat 11.

One and a half month later, at August 10, 1988, Stichting Nieuw en Meer was founded, paving the way for legalization. The participation of Prof. Ir. Kees Rijnboutt, at that time Government Architect, as chairman of the first board of Stichting Nieuw en Meer was of no small importance for the social acceptance of the squatted complex and for the legalization process of the property.

New destination

The formal legalization in 1991, the lease contract between Stichting Nieuw en Meer and the City of Amsterdam marked the start of extensive renovations. Especially the two large warehouse buildings with a total floor space of 7200 m2 had to be transformed into more than 80 smaller individually accessible studio’s. The construction supervision was done by Casa Architects (Hein de Haan). A large part of the work was carried out by the tenants themselves.

The establishment of the tenants association Niks Minder (Nothing Less) on June 24th, 1991 was the formal end of the legalization process of the former squats. The Association represents the interests of the tenants.

Gro

Group portrait of artists at the Nieuw en Meer, ca 1990.

boekje_nenm_02

Two years Nieuw en Meer: 26 juni ’88 – mei 1990