Culturele Stelling van Amsterdam

EN | NL

Nieuw en Meer is onderdeel van de Culturele Stelling van Amsterdam, een groot Amsterdams netwerk van kunst- en cultuurproducenten die werkzaam zijn op creatieve werkterreinen en vrije ruimten aan de rafelranden van de stad.

MANIFEST

  • Geen cultuurstad zonder vrije onafhankelijk cultuurproductie.
  • De Culturele Stelling staat pal voor diversiteit en autonome creativiteit in een open en ongedeeld stad.
  • De Culturele Stelling van Amsterdam is geen organisatie maar een ring van solidariteit tussen culturele bastions en vrijplaatsen.

De Culturele Stelling van Amsterdam is een verdedigingslinie in en rond de stad waarin onafhankelijke creatieve initiatieven, zelfstandige woon-werkpanden en vrije culturele ruimten zich hebben verenigd.

Amsterdam heeft van oudsher een reputatie als ‘vrije stad’ en ‘veilige haven’ voor kritische geesten, kunstenaars en vrijbuiters. Zij brengen vernieuwing, cultuur en avontuur in de stad en hebben sinds de jaren zestig overal ongebruikte terreinen, leegstaande en afgedankte gebouwen nieuw leven ingeblazen.

Zo is een stevig cordon gelegd van betaalbare creatieve werkterreinen waar kunstenaars en eigenzinnige geesten niet alleen experimenteren en produceren maar ook met toegankelijke programmering naar buiten treden.

Maar de positie en betaalbaarheid van deze vrije culturele ruimten staan onder druk. Snel stijgende grondprijzen en mondiale geldstromen dreigen Amsterdam mee te sleuren in een kolk van speculatief gewin en eenzijdige commercie. De vrije markt produceert een harde tweedeling tussen arm en rijk, chique en sjofel. Onafhankelijke creatieve initiatieven liggen onder vuur.

Zoals de Stelling van Amsterdam ooit de stad met een ring van forten en verdedigingswerken moest vrijwaren van ongewenste indringers, werpt de Culturele Stelling nu een dam op tegen afbraak en verdringing van gevestigde culturele vrijplaatsen en bied ze bescherming en kansen aan veelbelovende nieuwe initiatieven.

De Culturele Stelling van Amsterdam maakt een al decennia lang verborgen kracht van de stad zichtbaar. De lange Amsterdamse traditie van tegencultuur met haar rafelranden en eigenwijsheid is het niet alleen waard krachtig te verdedigen, maar is ook onmisbaar in het belang van de stad en haar cultuur als geheel.

 

Deelnemers

 

De Culturele Stelling is geïnspireerd op de culturele ingebruikname van de Stelling van Amsterdam. Deze ring van forten, verdedigingswerken en magazijnen stamt uit het begin van de 19e eeuw. In tijden van gevaar kon de bevolking zich erachter verschansen, door het land buiten de linie onder water te zetten. De linie is nooit gebruikt, maar wordt nu weer in staat van paraatheid gebracht!

CSA kaart

Pers

Parool 1 oktober 2018

D66 Amsterdam: Interview met de Culturele Stelling

Stelling van Amsterdam Unesco erfgoed

 

Nieuw en Meer is part of the Cultural Defence Line of Amsterdam, a large Amsterdam network of art and culture-producers who are active in the independent live-work premises and free cultural spaces of the city.

 

Manifesto

The Culturele Defense Line of Amsterdam is a protective ring in and around the city in which independent creative initiatives, independent live-work premises and free cultural spaces are united.

Amsterdam has long held a reputation as a “free city” and “safe haven” for critical thinkers, artists and free spirits. They bring renewal, culture and adventure to the city and have since the 1960s revitalized unused zones and vacant and abandoned buildings throughout the city.

In this way a solid cordon of affordable creative living and working spaces has been laid where artists and idiosyncratic spirits not only experiment and produce but also open to the public with accessible programming.

But the position and affordability of these free cultural spaces are under increasing pressure. Rapidly rising land prices and global financial flows threaten to drag Amsterdam into a vortex of speculative gain and unilateral commerce. The free market produces a hard dichotomy between rich and poor, chic and shabby. Independent creative initiatives are under attack.

Just as the Defense Line of Amsterdam once had to protect the city with a ring of forts and defenses from unwanted intruders, the Cultural Defense Line now erects a barrier against the demolition and displacement of established cultural spaces and offers protection and opportunity to promising new initiatives.

The Cultural Defense Line of Amsterdam reveals a powerful side of the city that has been hidden for decades. The long Amsterdam tradition of counterculture with its fringes and hard is not only worth vigorous defense, it is also indispensable in the interest of the city and its culture as a whole.

– No cultural city without free independent cultural production.
– The Cultural Defense Line stands for diversity and autonomous creativity in an open and undivided city.
– The Cultural Defense Line of Amsterdam is not an organization but a ring of solidarity between cultural bastions and free spaces.

participants

 

De Culturele Stelling is geïnspireerd op de culturele ingebruikname van de Stelling van Amsterdam. Deze ring van forten, verdedigingswerken en magazijnen stamt uit het begin van de 19e eeuw. In tijden van gevaar kon de bevolking zich erachter verschansen, door het land buiten de linie onder water te zetten. De linie is nooit gebruikt, maar wordt nu weer in staat van paraatheid gebracht!

 CSA

Pers

Parool 1 oktober 2018

D66 Amsterdam: Interview met de Culturele Stelling

Stelling van Amsterdam Unesco erfgoed